Zasady przetwarzania danych osobowych przez Solid Logistics sp z o.o.


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  PRZEZ SOLID LOGISTICS SP Z O.O.


RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Preambuła

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych w Solid Logistics Sp.  z o.o. w związku ze świadczeniem usług.

Solid Logistics Sp.  z o.o. jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Klienta lub Odbiorcę przesyłki w związku ze świadczeniem usług przez Solid Logistics Sp. z o.o., (usług obejmujących w szczególności usługi przewozowe, spedycyjne, logistyczne, pocztowe, obsługi celnej oraz usługi powiązane z nimi), do przekazywania takich danych podwykonawcom, w tym także do przekazywania do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza obszar EOG) jeśli jest to niezbędne do realizji w/w usług. 

Klient zapewnia, że jest uprawniony do przekazania danych osobowych na rzecz Solid Logistics Sp.  z o.o., oraz zapewni możliwość kontaktu z Odbiorcą przesyłki lub pracownikami Odbiorcy przesyłki na wskazane adresy poczty elektronicznej lub numery telefonu w zakresie niezbędnym do realizacji usług.

Obowiązek informacyjny

Spółka niniejszym informuje, że: 

1. Dane Administratora / Inspektora Danych Osobowych 
Administratorem danych osobowych (dalej jako: „Dane Osobowe”) jest Solid Logistics Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Kategorie danych 
Przetwarzane dane osobowe są tzw. danymi zwykłymi, które obejmują w szczególności: dane identyfikacyjne osoby, dane adresowe i teleadresowe, dane kontaktowe i inne niezbędne do realizacji usług.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych:

Podmiot danych Podstawa przetwarzania
Klienci 
(jednoosobowa działalność gospodarcza)
 • negocjowania i wykonywania usług na Pani/Pana rzecz (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Pracownicy / zleceniobiorcy 
Klientów
 • negocjowania i wykonywania przez Administratora usług spedycyjnych na rzecz Pani/Pana Pracodawcy/Zleceniodawcy (Klienta Administratora), tj. przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów
 • Administratora Danych lub interesów Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f)
 • RODO)
 • badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art.
 • 6 ust. 1 lit. f RODO;
Odbiorcy przesyłek – podmioty odbierające przesyłki (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bądź osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej – konsumenci) a także ich pracownicy/ zleceniobiorcy
 • wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Klientem Administratora - tj. przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych lub interesów Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Podmiot danych Podstawa przetwarzania
Kontrahenci oraz pracownicy/ zleceniobiorcy Kontrahentów (dostawcy usług, niezbędnych do funkcjonowania Administratora jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą)
 • prowadzenia współpracy gospodarczej - negocjowania i wykonywania umów pomiędzy Panią/Panem a Administratorem
 • Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • prowadzenia współpracy gospodarczej - negocjowania i wykonywania umów pomiędzy Pani/Pana Pracodawcą/Zleceniodawcą (tj. Klientem Administratora) a Administratorem Danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych lub interesów Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Monitoring wizyjny
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, kontroli produkcji i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, za wyjątkiem sytuacji w której wyrażona została zgoda, a ewentualną konsekwencją niepodania danych może być niemożność świadczenia usług przez Administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Okres przechowywania 
Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów). 

5. Odbiorcy 
Pani/Pana Dane Osobowe są przekazywane usługodawcom (w tym podwykonawcom), przy pomocy których Administrator realizuje swoje uzasadnione interesy (w szczególności spedytorom, przewoźnikom, agencjom celnym, armatorom, portom, lotniskom, urzędom państwowym itp.). 

6. Źródło danych: 
Przetwarzane dane zostały pozyskane: 

 • bezpośrednio od Pani/Pana,
 • od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje,
 • od osoby z organizacji, z którą Pan/Pani bądź Pani/Pana pracodawca/zleceniodawca współpracuje,
 • ze strony internetowej.

7. Przekazanie do państwa trzeciego 
Administrator danych nie zamierza przekazać Pani/Pana Danych Osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba że co innego będzie wynikać z ustaleń z Klientem. 

Gdy wykonanie umowy pomiędzy Administratorem a Klientem Administratora będzie tego wymagać dane mogą zostać przekazane do Państw trzecich. Przekazanie danych osobowych zawsze odbywa się na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tego Państwa trzeciego lub z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO lub w szczególnych sytuacjach, o których mowa w art. 49 RODO. 

W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może powodować wystąpienie ryzyka związanego z brakiem spójności poziomu ochrony danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej z wymaganiami 
RODO. 

Bliższe informacje dotyczące przekazywania danych do Państw trzecich oraz podstaw prawnych można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u Inspektora Ochrony Danych  (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

8. Profilowanie 
Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które mogłoby prowadzić do tego, że podlegałabym/podlegałbym decyzji opierającej się wyłącznie na takim przetwarzaniu i wywołującej wobec mnie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływającej. 

9. Uprawnienia Ma Pani/Pan prawo do: 
a) żądania dostępu do Danych osobowych w dowolnym momencie 
b) niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych 
c) niezwłocznego usunięcia Danych osobowych 
d) ograniczenia przetwarzania, jeżeli: 

 • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych,
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłem sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw mojego sprzeciwu

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego 
f) przenoszenia danych, w tym do: 

 • otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi,
 • żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim Pani/Pan zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.


© 2022 Solid Logistics.com.pl. All Rights Reserved.